αξιολογούμαι


αξιολογούμαι
αξιολογούμαι, αξιολογήθηκα, αξιολογημένος βλ. πίν. 74
——————
Σημειώσεις:
αξιολογούμαι : στον απλό προφορικό λόγο απαντάται και η κλίση του παρατατικού σε -ιόμουνα (αξιολογιόμουνα) κατά το αγαπιέμαι (βλ. πίν. 59 ).

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.